Døgnvakt: 55 19 28 30

Gravsted

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
 
Åsane og Omegn
Begravelsesbyrå


Email: post@aaob.no

Døgnvakt: 55 19 28 30

 

Gravsted - et sted til minne og ettertanke

Mange ønsker å ha et gravsted de kan gå til for å minnes og ære de kan er glad i og har mistet. Dette kan være enten en kistegrav eller en urnegrav. Alle i Norge har krav på en grav, uavhengig av trosretning.

 

Hvordan tildeling av gravsted foregår

Alle som er bosatt i Bergen står fritt til å velge hvilken kirkegård de ønsker å benytte. Dersom det ønskes grav i andre kommuner hjelper Åsane og Omegn Begravelsesbyrå med å søke om dette. Hvis man har en eksisterende kiste- eller urnegrav står man fritt til å benytte denne til urnenedsettelser så fremt ansvarlig for graven aksepterer dette. Eksisterende kistegraver kan som hovedregel benyttes til kister hvis det opprinnelig er bestillt som en festegrav eller den er minimum 25 år gammel.

 

Nedsetting av urne

Urnenedsettelse utføres av Kirkevergens personale. Det arrangeres vanligvis ingen seremoni ved nedsettelse av urne. Pårørende kan være til stede dersom de ønsker det, men da vanligvis bare de aller nærmeste. Dersom det ønskes en prest til stede vil vi være behjelpelig med å ordne dette.

Urnenedsettelsen skal finne sted innen seks måneder. Dersom dere i samtalen med oss har gitt uttrykk for at dere ønsker å være tilstede ved urnenedsettelsen tar dere kontakt med oss for å avtale tidspunkt for nedsettelsen.

Urnen kan bli nedsatt i anonymt gravfelt dersom det ikke er avtalt nedsettelse innen seks måneder etter bisettelsen.

 

Frigrav, festegrav og minnelund

Frigrav

Den vanligste gravtypen i dag er enten urnegrav eller enkel kistegrav, såkalt frigrav. Frigrav fåes uten kostnad, og familien har full råderett over frigravstedet i hele fredningstiden, 20 år for urnegrav og 25 år for kistegrav. Etter fredningstidens utløp kan graven slettes eller man kan velge å forlenge fredningstiden med inntil 20 år mot betaling av fastsatt avgift. Fredningstiden forlenges også med nye 20 år dersom gravstedet benyttes på nytt.

 

Festegrav

Bergen Kommune har åpnet for muligheten til å feste en kistegrav ved siden av en ny kistegrav som opprettes. Det er ikke alle kirkegårder i Bergen som har mulighet for dette. Festetiden i Bergen er 25 år. Det er en avgift som må betales for hele perioden om gravplassen skal benyttes igjen. Når festetiden er utløpt, faller gravplassen normalt tilbake til gravplassmyndighetene som så kan anvende den på nytt, eventuelt kan festetid forlenges etter særskilt avtale.

 

Minnelund

De som ikke ønsker et fast gravsted kan få urnen satt ned i en minnelund, ofte kalt ’det anonyme feltet’. Minnelunden i Bergen ligger på Møllendal gravplass. På minnelunden merkes ikke nedsettelsessted. Nedsettelse i minnelund medfører ingen kostnad for de pårørende eller boet.

 

Flytting av urne og kiste

Kiste eller urne skal ligge urørt i fredningstiden, dvs. inntil nedbrytning har funnet sted, i henhold til 'Lov om kirker og kirkegårder' og 'Lov om likbrenning'. Bare i helt spesielle tilfeller godkjennes flytting av urner.

 

Stell av gravsted

Mange familier velger selv å sette i stand og vedlikeholde gravstedet, men ofte synes de pårørende det er mest praktisk å opprette en beplantingsordning. En beplantningsordning dekker stell, vedlikehold og eventuell beplantning for et visst antall år, oftest for hele festetiden.

Beplantningsordningen opprettes ved innbetaling av et engangsbeløp til forvalteren f. eks. Åsane og Omegn Begravelsesbyrå. Med tillegg av renter skal dette beløpet dekke utgiftene til stell av graven. Ta gjerne kontakt hvis dere vil ha mer informasjon om dette eller ønsker å oppretten en beplantningsordning.